» главна страница
» регистрация на уред
» сервизна дейност
» гаранционни условия
» сервизна мрежа
» контакти

 

При проблеми с гаранционната поддръжка: 088 22 66 900
ВНИМАНИЕ!
На този телефон се приемат гаранционни рекламации и той е активен в работно време:
09:00 - 18:00 ч.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Централна сервизна база
София - Лозенец:
02 / 963 22 49; 865 01 15; 963 09 22
088 22 66 829, факс: 02 / 963 09 11
---------------------------------------------
Централна сервизна база
София - Люлин:
02 / 925 08 70; 925 13 22
088 22 66 828

 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Поздравяваме Ви с добрия избор на домакински електроуред! Фирмата Ви гарантира надеждното използване на уреда при спазване на условията за пренасяне, съхранение и мрежово захранване.Гаранцията се изпълнява от "ГОРЕНЕ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, съобразно със ЗЗП Обн., ДВ, бр. 99 от 9.12.2005 г.,в сила от 10.06.2006 г.Чл. 112.ал.1,Чл. 113. ал.1,Чл. 114 ал.2, Чл. 125 ал.1.Чл. 119, ал.1. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 01.03.2011 г.) - на територията на Република България.Това заявление удостоверява правото на рекламация за придобития от Вас уред и не удостоверява съответствието му. През гаранционния срок всички дефектирали компоненти ще бъдат подменени безплатно, освен в следните случаи:
1. При опит за ремонт от неупълномощени за целта лица. Само упълномощените сервизи разполагат с оригинални резервни части; При претенции за неокомплектованост на уреда, непосочени при закупуването му; За преоценени уреди; Гаранцията не се поема, ако е повреден (не се чете) серийния производствен номер на продукта;
2. При повреди следствие на природни бедствия, токови удари, нестандартни захранващи напрежения, повреди причинени от механични увреждания по корпусите на уредите или на отделни техни възли и дефекти от неспазване на препоръките за транспорт;
3. На гаранция не подлежат консумативите на уредите (всички отделящи се от основния корпус на уреда части, напр.вани, дист. управления, кабели, филтри и др.) всички стъклени, гумени и други бързоизносващи се възли, които подлежат на ускорена амортизация;
4. При повреди, дължащи се на замърсяване от прах, мазнини, почистване на оптика ,периодични профилактики, непочистени филтри, насекоми и други външни въздействия, механични увреждания на свързващите системи (кабели, захр. блокове, приставки, консумативи);
5. При използване на уреда не по предназначение. За бойлери - ако циркулационното налягане е по-голямо от работното налягане, отговорността е на крайния клиент. Уредите придружени с това заявление са за домашна употреба и са непригодни за използване с комерсиална цел; При неспазване предписанията в инструкцията на производителя. ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ ВНИМАТЕЛНО С ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА! При несъответствие капацитета на съоръжението с условията на експлоатация.
6.При неправилно попълнено, поправено, нерегистрирано заявление, несъвпадение между фабричния номер на уреда и попълнения в заявлението;При липса на документ за закупуване правото Ви на рекламация няма да бъде признато. Заявлението за гаранция е уникален документ и не подлежи на преиздаване.
7. Посещението на специалист по заявка на клиента и липса на дефект или поради установено неспазване на гаранционните условия се заплаща от клиента. За всички уреди с тегло под 30 кг и всякаква аудио-визуална техника обслужването се извършва в сервизна база, а не в дома на клиента. ВАЖНО: Преди да подадете рекламация набавете всички съпровождащи уреда документи като: заявление за гаранция, фактура, касова бележка за покупката. При липса на информация запазваме правото си да Ви откажем регистрация на рекламацията.
8.Гаранционният срок на изделието тече от датата на монтажа, но не по-късно от 2 месеца от закупуването му. За изделията, при които монтажът не е задължителен, гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване. Гаранцията важи само за активната част на системата (за аудио системи и колони), за LCD се изпълнява съобразно европейска директива ISO 13406-2 и не покрива спукани и надраскани панели.
9. Гаранционният сервиз не носи отговорност в случай на нестандартни носители на информация или кабелни мрежи, некачествени и нелегални носители на информация. Установяването на изправността на изделието се извършва при еталонни сигнали и носители на информация в сервизната база по местоживеене.
10. Приложими разпоредби на Закона за защита на потребителите
Предоставената търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите. Независимо от предоставената търговска гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите.
При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. След изтичането на едномесечния срок потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта и, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. Двугодишният срок спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. Упражняването на правото на потребителя на рекламация не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от двугодишния срок.
Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за покупко продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП

ВАЖНО! За всички уреди придружени с тази гаранционна карта, монтажа не е задължителен, но е желателен от упълномощеният сервизен център и се заплаща от Вас. Изключение от това правило са уредите със захранване на газ. За тях монтажа е задължителен и платен от вас, като се извършва от специалист на фирмата.